Strategic Engagement Officer (AO) - Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC)

The Strategic Engagement Officers (AO) will play a key role in assisting the Commission to deliver clear, impactful communications, external engagements, and publications.

Company The Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC)
Location 16–22 Green Street, Dublin 7, D07 CR20
Apply by 24 September 2018
Position / Title Strategic Engagement Officer (AO)
Department Strategic Engagement Team
Reporting to Strategic Engagement Team
Contract Type Permanent (subject to completion of probationary period)
How To Apply

www.mazars.ie/Consulting/HRServices

The Organisation

The Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC) is an independent public body that accounts to the Oireachtas, with a mandate established under the Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014. IHREC’s purpose is to protect and promote human rights and equality in Ireland and build a culture of respect for human rights, equality and intercultural understanding in the State.

The Role

The Strategic Engagement Officers (AO) will play a key role in assisting the Commission to deliver clear, impactful communications, external engagements, and publications.

Further Information

Further information on this role is available at www.mazars.ie (Search Ref. IHR0318).

All enquiries relating to this role should be directed by email to Turn on Javascript! or by telephone to +353 (1) 449 4400

Mazars will be managing all aspects of this recruitment project on behalf of IHREC. No enquiries or canvassing should be made directly to IHREC.

Your Application

Applications to be submitted online to www.mazars.ie/Consulting/HRServices and must include:

  1. A cover letter outlining why you wish to be considered for the post and where you believe your skills and experience meet the requirements of the position of Strategic Engagement Officer (AO). 
  2. A comprehensive CV clearly showing your relevant achievements and experience in your career to date.

Deadline for applications: Monday 24th September 2018 at 5pm Irish time (GMT+1)

The Irish Human Rights and Equality Commission is an equal opportunities employer.

………………………………………………………………………………………………………………………

Oifigigh Rannpháirtíochta Straitéisí (OR) – Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

An Eagraíocht

Is comhlacht poiblí neamhspleách é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC) a thuairiscíonn don Oireachtas, le sainordú a bunaíodh faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014. Is é cuspóir an Choimisiúin cearta an duine agus an comhionannas in Éirinn a chosaint agus a chur chun cinn agus cultúr measa ar chearta an duine, ar an gcomhionannas agus ar thuiscint idirchultúrtha a thógáil sa Stát.

An Ról

Beidh ról lárnach ag na hOifigigh Rannpháirtíochta Straitéisí i gcabhrú leis an gCoimisiún ábhar cumarsáide, rannpháirtíocht sheachtrach agus foilseacháin a sholáthar atá soiléir agus a théann i bhfeidhm ar dhaoine.

Tuilleadh Eolais

Tá níos mó eolais ar fáil faoin ról seo ar www.mazars.ie (TAG: IHR0318).

Ba cheart aon cheist faoin ról seo a chur ar ríomhphost chuig Turn on Javascript! nó ar an nguthán ar +353 (1) 449 4400

Bainisteoidh Mazars gach gné den tionscadal earcaíochta seo thar ceann an Choimisiúin. Níor cheart aon cheist ná canbhásáil a dhéanamh go díreach leis an gCoimisiún.

D’Iarratas

Caithfear iarratais a chur isteach ar líne ar www.mazars.ie/Consulting/HRServices agus ní mór go n-áireofaí i d’iarratas:

  1. Litir chumhdaigh ina dtugtar breac-chuntas ar an gcúis ar mhaith leat go gcuirfí san áireamh don phost seo thú agus an chaoi a gcomhlíonann do chuid scileanna agus taithí riachtanais an phoist seo, Oifigigh Rannpháirtíochta Straitéisí (OR), dar leat. 
  2. CV cuimsitheach ina léirítear go soiléir d’éachtaí agus taighde ábhartha i do ghairm go dtí seo.

Spriocdháta d’iarratais: Dé Luain, 24 Meán Fómhair 2018 ag 17:00 am na hÉireann (meán-am Greenwich + 1).

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.


Get the latest PR news